Pressrelease från våra distributörer BERCA BRAND och BERCA INSULAR

Europeiska unionens ramdirektiv om avfall slår fast Europeiska unionens strategi för cirkulärsekonomi, den fokuserar på att effektivt utnyttja tillgängliga resurser på ett sätt som innebär att medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att främja förebyggande åtgärder, återanvändning av produkter samt återanvändning och återvinning av material, vilket garanterar att en rad tydligt definierade mål uppfylls. Detta måste de införliva i sina planer och program för att uppnå de redan satta 2020-målen.

För att uppnå målen för minskning och återvinning av material är omhändertagande av bioavfall avgörande, eftersom det utgör den största fraktionen av Spaniens avfallsmängd som lämnas till deponi.

Lagstiftningen i Spanien främjar åtgärder som vidtas för separat insamling och omhändertagande av bioavfall som kompostering eller biogas, i synnerhet för den vegetabiliska fraktionen och för de som generar större mängder av den biologiskt avfall samt för hemkompostering.

Hotel Tigaiga i Puerto de la Cruz på Teneriffa installerar med bakgrund av detta en Big Hanna kompostmaskin av modell T60-40LS vid sin hotellanläggning. Big Hanna är en svensk kompostmaskin som tillverkas av Susteco AB i Göteborg. Hotellet separerar det biologiska avfallet från övrigt avfall och lägger det sedan i komposteringsmaskinen, vilket medför avsevärda besparingar när det gäller hämtning och transport vilket samtidigt medför betydande besparingar i naturresurser och koldioxidutsläpp.

Installation fick besök av Susteco AB’s chef, tillverkare av Big Hanna, Cecilia EK, som tillsammans med distributörerna av Big Hanna i Spanien, BERCA BRAND och BERCA INSULAR monterade och startade komposten och höll en utbildning för hotellets personal.

Pin It on Pinterest

Share This