Riktlinjer för Susteco AB personuppgiftsbehandling

Original – Version datum: 2018-05-24

Susteco AB värnar om skyddet av den personliga integriteten och tillhandahåller dessa riktlinjer för att informera dig om bl.a. Susteco AB’s personuppgiftsbehandling vid kunders köp av Susteco AB’s produkter och tjänster, vid Susteco AB’s köp av leverantörernas produkter och tjänster, vid deltagande i Susteco AB’s installationer och utbildningar, vid Susteco AB’s direktmarknadsföring till personer och företag samt vid besök i Susteco AB’s lokaler (gemensamt benämnt ”Produkt”, ”Produkter”, ”Produkterna”).

1. Vem samlar in dina Personuppgifter?

Susteco AB, org nr: 556545-3908, Fabriksstråket 28, 433 76 Jonsered är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för dessa riktlinjer. Susteco AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan personuppgiftsbehandling.

Dessa riktlinjer för personuppgiftsbehandling gäller för all Susteco AB’s behandling av dina personuppgifter.

2. Vad är personuppgifter?

De personuppgifter som omfattas av dessa riktlinjer är de uppgifter som du uppger till Susteco AB i samband med tillhandahållandet och användningen av Produkterna såsom t.ex. ditt namn, epostadress, adress, telefonnummer, din arbetsgivare, IP-nummer på din tekniska mottagarutrustning, bild på dig, ljudupptagningar av dig, din betalningsinformation, ditt kundnummer, ditt beställningsnummer samt eventuellt ytterligare information som du förser Susteco AB med i anslutning till användandet av Produkterna som kan kopplas till dig som en fysisk person (gemensamt benämnt ”Personuppgifter”, ”Personuppgifterna”) .

Som personuppgifter anses inte information som inte möjliggör en direkt eller indirekt association med dig.

3. Vilken typ av data samlar Susteco AB in, behandlar och använder och till vilket ändamål?

Susteco AB samlar in, registrerar, behandlar och lagrar följande Personuppgifter i strukturerat material (ex. i databaser, ärendehanteringssystem) och i ostrukturerat material (ex. på webbsidor, i e-mail, sociala medier, artiklar) samt i elektronisk form och i pappersform för nedan beskrivna situationer och för följande ändamål:

  • Vid köp av Susteco AB’s produkter och tjänster kan insamling, registrering, bearbetning och lagring ske av följande Personuppgifter: Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, företagsnamn, adress, postnummer, ort, fakturaadress, beställningsnummer, bokningsnummer referens, kundnummer, organisationsnummer och IP-nummer med ändamålet att uppfylla avtalet som vi ingått med dig som Kund och tillhandahålla en tjänst eller produkt som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål, för marknadsföringsändamål, för reklamationshantering, för kundservice, säkerhets, sekretess- och administrationsfrågor, kvalitetsarbete och affärsutveckling.
  • Vid Susteco AB köp av leverantörers produkter och tjänster kan insamling, registrering, lagring och bearbetning ske av följande Personuppgifter: Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, titel, företagsnamnet, adress, org nr, kontonummer, faktureringsinformation (ex. kreditkortsnummer) och IP-nummer med ändamålet att uppfylla avtalet som Susteco AB ingått med dig, för att fullgöra Susteco AB skyldighet enligt lag eller annan författning, för betalning och bokföringsändamål, för kvalitetsarbete, för marknadsföringsändamål, för reklamationshantering, för säkerhets, sekretess och för administrationsfrågor.
  • Vid deltagande på Susteco AB:s installationer och utbildningar kan insamling, registrering, lagring och bearbetning ske av följande personuppgifter: Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, ditt företagsnamn, adress, postnummer, ort, organisationsnummer, fakturaadress, installationsadress, bild på dig, ljudupptagning och fakturaadress med ändamålet att registrera dig och tillhandahålla uppföljning och support för en tjänst eller produkt som du köpt, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål, för marknadsföringsändamål, kundservice, för sekretess- och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål. Under Susteco AB installationer och utbildningar kan du komma att bli fotograferad och videofilmad. Susteco AB kan komma att publicera en bild, ljudupptagning och arbetsrelaterad information om Dig på Susteco AB:s intranät, hemsidor, i artiklar, i nyhetsbrev, i utbildnings- och informationsmaterial.
  • Inför Susteco AB:s direktmarknadsföring till företag och privatpersoner har Susteco AB insamlat, lagrat och bearbetat följande personuppgifter: Ditt namn, e-post, IP nummer för marknadsföringsändamål, för sekretess och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål.
  • Vid besök i Susteco AB lokaler kan insamling, lagring och bearbetning av följande personuppgifter: Ditt namn, din arbetsgivare, ev. bild, ljudupptagning på dig för administrationsändamål och för marknadsföringsandamål.
  • Förutom informationen som du tillhandahåller till Susteco AB kan vi även samla in information om din användning av våra Produkter på din enhet på andra sätt. Vi kan t.ex. samla in: ·
  • Logginformation: T.ex. data för statistikändamål genom tjänsten Google Analytics såsom ex. när och hur länge du använder våra hemsidor, söktermer som du anger via tjänsterna, och all information som finns lagrad i cookies som vi har placerat på din enhet med ändamålet att underlätta funktionaliteten på webbsidorna.
  • Platsinformation: Vid användandet av tjänsten Google Analytics hämtas IP adressens region och land in för statistikändamål.
  • Annan information om din användning av våra hemsidor såsom de program du använder, de webbplatser du besöker och hur du interagerar med innehåll som erbjuds via våra hemsidor med ändamålet att utveckla våra hemsidor.
  • Susteco AB kan ta emot information om dig från offentliga och privata aktörer (i enlighet med lagar och bestämmelser) vilket vi kan kombinera med annan information som vi tar emot från eller om dig. Susteco AB kan även ta emot information om dig från sociala nätverkstjänster från tredje part när du väljer att ansluta dig till sådana tjänster.

4. Hur länge sparar Susteco AB dina personuppgifter?

Susteco AB kommer bara att spara dina Personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna tillhandahålla support, underhåll och service av våra Produkter och inte längre än vad som är tillåtet enligt Datainspektionens riktlinjer och praxis avseende lagring- och gallring av personuppgifter eller vad som framgår av eventuell laglig skyldighet att spara informationen under en längre tid enligt gällande personuppgiftsregelverk.

5. Sker överföring av dina personuppgifter till tredje part?

Susteco AB har i huvudsak sina servrar i molnet genom molntjänster från tredje part där dina personuppgifter lagras. Den molntjänst som används är Microsofts som i dagsläget anses godkänd enligt GDPR.

Susteco AB kan genom direktreklam komma att använda information om dig som vi samlar in för att ge dig information om kampanjer, specialerbjudanden och annan information om våra produkter och tjänster. Sådan information kommer att tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta innebär exempelvis att vi endast kan skicka direktreklam till dig via e-post efter att du har givit ditt aktiva samtycke till detta eller i vissa fall baserat på den befintliga avtalsrelationen. När du får direktreklam från oss via e-post kommer du alltid att ges möjlighet att säga nej till fortsatt sådan reklam. Dessutom kan du när som helt informera oss via e-post till admin@susteco.se att du inte längre vill få direktreklam från oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke till att få direktreklam kommer vi dock inte att ta bort all din information från våra databaser om du inte specifikt begär att vi ska göra det.

6. Cookies

En cookie är en textfil som skickas ifrån en websida, ex. www.bighanna.com till din dator där den lagras antingen i minnet (session-cookies) eller som en liten textfil (permanenta cookies). Susteco AB använder båda typer av dessa cookies. Genom att använda webbplatsen www.bighanna.com accepterar du även användandet av dessa cookies.

7. Säkerhet

Med undantag för vad som anges i dessa riktlinjer kommer Susteco AB inte att överföra dina Personuppgifter till tredje part.

Susteco AB upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter i god förenlighet med tillämpliga regler. Detta innebär att vi regelbundet ser över våra säkerhets- och gallringsrutiner avseenden personuppgiftsbehandlingen.

8. Vem ansvarar för information som du lämnar till tredje part, användning av sociala medier etc?

Den information som du väljer att lämna ut till tredje part omfattas inte av Susteco AB riktlinjer för personuppgiftsbehandling. Du ansvarar själv för sådan information som du lämnar ut till tredje part t.ex. Google, Linkedin, Facebook, Twitter etc.

Susteco AB kan nås via tjänster och plattformar som drivs av tredje part såsom t.ex. Google, Facebook, Twitter och Linkedin. Du bör vara medveten om att Susteco AB inte har någon kontroll och inte heller något ansvar för behandlingen av personuppgifter som utförs av sådan tredje part. Susteco AB:s Produkter kan även innehålla länkar till tredjepartstjänster eller webbplatser. Om du använder sådana länkar har Susteco AB ingen kontroll över sådana tredjepartstjänster eller webbplatser (eller dess innehåll), och har heller inte något som helst ansvar för dessa.

Susteco AB’s hemsida kan tillhandahålla funktioner som låter dig dela information i dina sociala nätverk och interagera med oss. Om du använder sådana funktioner har Susteco AB ingen kontroll över sådana tredjepartstjänster eller webbplatser (eller dess innehåll), och har heller inte något som helst ansvar för dessa.

9. Din rätt att återkalla samtycke

Har du lämnat ditt samtycke till Susteco AB personuppgiftsbehandling har du rätt att när som helst återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandling av dina Personuppgifter. I detta syfte är det tillräckligt att skicka ett e-mail till: admin@susteco.se.

Du kan också meddela oss om att du inte längre önskar få direktmarknadsföring, brevutskickskampanjer och liknande syften, när som helst med direkt effekt utan att påkalla någon särskild orsak eller hänsyn till viss uppsägningstid. Använd länken som finns i varje nyhetsbrev för att avregistrera dig.

Efter att du har återkallat ditt samtycke, kommer Susteco AB bara att använda de uppgifter som måste behandlas för att tillhandahålla Produkterna och vi kommer att avstå ifrån all övrig behandling.

Du har också rätt att begära efter att vi tar bort alla personuppgifter som kan härledas till dig som fysisk person genom att förstöra dessa eller avidentifiera dem.

10. Ändringar i dessa riktlinjer

Susteco AB förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa riktlinjer för personuppgiftsbehandling.

11. Dina rättigheter

Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de personuppgifter om dig som Susteco AB har sparade. Om någon uppgift är felaktig kan du bara be oss ändra dina personuppgifter. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina Personuppgifter. Du kan också be oss att förstöra eller avidentifiera dina personuppgifter. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, sk. dataportabilitet. Du har även rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller göra invändningar mot Susteco AB personuppgiftsbehandling. Förfrågan om ändring, begränsning, invändning, borttagande, dataportabilitet, information om Susteco AB personuppgiftsbehandling, funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas till: Susteco AB, Fabriksstråket 28, 433 76 Jonsered eller via e-post till: admin@susteco.se. Du har också rätt och möjlighet att vända dig med klagomål till Datainspektionen http://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/ avseende hanteringen av dina personuppgifter.

Pin It on Pinterest

Share This